6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

a) Veri Sorumlusu
QUARK KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olarak (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.
b) İşlenen Kişisel Veriler
KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında sitedeki iletişim form alanlarına ziyaretçinin gireceği ad, soyad ve telefon bilgisi ile not kısmına ziyaretçinin gireceği başkaca kişisel veriler ile, internet sitemizde açıkça talep etmiş olduğunuz bilgi toplum hizmetlerinin sunulabilmesi için kesinlikle gerekli çerezler aracılığıyla ip, tarayıcı, vs. internet sitesi bilgi ve istastistiklerinden oluşan kişisel bilgiler işlenmektedir. İnternet sitemizde kullanım amaçları ve saklama süreleriyle birlikte kişisel verilerinizin otomatik olarak kaydı işlevini gören çerezler şunlardır:
İnternet sitesine sonradan gelen isteklerin güvenilir olup olmadığını anlamak amacıyla Security Cookies isimli birinci taraf kalıcı çerezini (bir yıl saklanmaktadır),
Ziyaretçilerin web sayfasını hangi dilde görüntülediği tespit edebilmek amacıyla Account Cookies isimli birinci taraf oturum çerezini,
Çerez aydınlatma metninin okunduğunun teyidi amacıyla Formok Cookies isimli birinci taraf kalıcı çerezini (bir yıl saklanmaktadır.)
IP bilgilerinizle ilişkilendirmek suretiyle kişisel verileriniz işlenmektedir. Söz konusu kişisel verileriniz başka veri sorumlularına aktarılmamaktadır. Söz konusu çerezler yoluyla kişisel verilerin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5’inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi uyarınca “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” işleme şartına dayanılmaktadır.
c) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlere önerilmesi; ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, sektör gelişmeleri hakkında ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşterilerimizin bilgilendirilmesi ve bu süreçlerin yönetimi amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen “a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebepleri dahilinde işlenecektir.

d) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz herhangi bir kuruma, gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine aktarılmamaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK’nın 8 (2) (a) maddesi uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın, ilgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
e) Yurtdışına Aktarım
Kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.
f) Kişisel Veri Toplamanın Yönetimi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle elektronik ortamda İnternet sitesi üzerinden iletişim formu doldurulması ve internet sitesinin ziyaret edilmesi yöntemleriyle elde edilmektedir.
g) KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız
KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi tercihen web sitemizde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince, “Aydınlı – Birlik Osb Mh 3.Sk.Teknik Kasa Apt No:2/1 Tuzla/İstanbul″ adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile, (varsa) tarafınızca daha önce şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.
h) Kişisel Verilerin Saklanma Süresi
Şirket, kişisel verilerin işleme amacının ortan kalkması, Kanunlar ve ilgili sair mevzuat kapsamında belirlenen zorunlu saklama sürelerinin dolmasıyla bilirlikte kişisel verileri siler, yok eder, imha eder veya anonim hale getirir.
i) Değişiklik ve Güncellemeler
İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Şirket’İn kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.

 

AÇIK RIZA BEYANI

QUARK KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”), Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve sair mevzuatlara uygun olarak “İnternet Sitesi Aydınlatma Metni” ile kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, KVKK ‘nın 11.maddesinde sayılan haklarım konusunda bilgilendirildim.

Bu kapsamda, iletişim formuna yazdığım ad, soyad kimlik ve telefon ve e-posta iletişim bilgim ile not kısmına yazacağım kişisel bilgilerimin İnternet Sitesi Aydınlatma Metni’nde açıklanan kapsamda işlenmesine muvafakat ediyorum.

islami sohbet dini sohbet islami sohbet En iyi bahis siteleri 2024 deneme bonusu deneme bonusu veren siteler en iyi bahis siteleri